Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

The new generation ambassador of International College, CMRU

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวด Ambassador 2023 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าชมการประกวดอย่างคึกคัก กิจกรรมประกวด Ambassador เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ที่สนใจได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติทำหน้าที่เป็นทูตกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดบ้านตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี คุณสุทธิพงษ์ อำภา นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต่างๆ ของสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้ง ยังได้เปิดห้องปฏิบัติการทางด้านการบินจำลอง Aircraft Cabin Mock up เข้าชม โดยมี นายกิตติพัฒน์ ชาวพรหม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้

International College Orientation for The International Exchange Student 2023

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล และ ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การตอนรับนักศึกษาและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในรั่วของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 85 คน

Aviation Business Management Epaulette Ceremony 2023

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 63-64 ที่ได้รับการเลื่อนชั้นและได้รับการประดับอินทรธนูและประดับปีกABM โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชืนชม คณบดีวิทยาลับนานาชาติ และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ประดับอินทรธนูให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการธรุกิจการบิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินัน ชื่นชม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของวิทยาลัยนานชาติ ร่วมพิธีรับมอบพานไหว้ครูและร่วมผูกข้อมือให้กับนักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดบ้านตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า ประธานหลังสูตรภาษาจีนธุรกิจ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมให้การตอนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า น้อง ๆ ได้แบ่งกลุ่มเข้าฐานร่วมทำกิจกรรม กับพี่ ๆ จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้งยังได้เข้าชมห้องปฏิบัติการทางก้านการบิน (CMR Terminal) ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy