ข้อมูลพื้นฐานและสถานที่ตั้ง

ข้อมูลพื้นฐานและสถานที่ตั้ง

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) :  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : International College, Chiang Mai Rajabhat University

ที่ตั้ง ชั้น 2 – 3 และ ชั้น 6 – 7 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (อาคาร 29)

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทรศัพท์ / โทรสาร 053 88 5983

เว็บไซต์ www.inter.cmru.ac.th

อีเมลล์ inter@cmru.ac.th

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ ดอกไม้ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ดอกเอื้องฟ้ามุ่ย สีประจำวิทยาลัยนานาชาติ สีน้ำเงิน ปรัชญา นำท้องถิ่น สู่สากล (Bring Local to Global) วิสัยทัศน์ เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล อัตลักษณ์ “เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาธุรกิจ ล้ำแนวคิดนวัตกรรม” เอกลักษณ์ “วิทยาลัยนานาชาติเพื่อท้องถิ่น” ค่านิยมหลัก “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมมือกัน สู่ความเป็นเลิศ” วัฒนธรรมองค์กร “บุคลากรรู้จักหน้าที่และเรียนรู้ร่วมกัน มีจิตอาสาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ  ด้านภาษา ด้านธุรกิจ และการบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานวัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยนานาชาติให้มีคุณภาพ พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้มีคุณภาพ
  2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
  3. บริการวิชาการด้านภาษาและธุรกิจแก่ท้องถิ่น
  4. สืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมนานาชาติ
  5. สนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
  1.   ผลิตบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านภาษา ด้านธุรกิจ และการบริการ
  2. พัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. สร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้