กิจกรรมผู้บันทึกข้อมูลวันที่จัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทางแม่สอด
5 โรงเรียน
1. CDC (Children’s Development Centre)
2. MHEP (Minmahaw Higher Education Program)
3. Love and Care
4. BEAM (Bridging Educational Access to Migrants)
5. BHSOH (Boarding High School for Orphans and Helpless Youths)
Suthipong Ampha17/08/2022Kaninnaworathan Chairob, Kamonwan Sangseekaew, Thanyalak Kumprom, Chaiyapattarasurawong Wongla, Pharsinee Luangvisethgul, Dr.Patarasri Inkhao, Kanokwan Kadeedeng, Suthipong Ampha
ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเปิดเทอม 1-65Khachapon Thonglert03/08/2022
ลงนามถวายพระพร ร.10Khachapon Thonglert27/07/2022Jittikhun Niyomsiri, Kamonwan Sangseekaew
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565Khachapon Thonglert06/08/2022
ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

D:\OneDrive – Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220808 ปฐมนิเทศญี่ปุ่น
Khachapon Thonglert08/08/2022
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ TBC

D:\OneDrive – Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220810 ปฐมนิเทศ TBC
Khachapon Thonglert10/08/2022
ลงนามถวายพระพรวันแม่

D:\OneDrive – Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220811 ถวายพระพร วันแม่
Khachapon Thonglert11/08/2022
กิจกรรมไหว้ครู 2565

D:\OneDrive – Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022\20220818 ไหว้ครู
Khachapon Thonglert18/08/2022
อบรมการใช้งาน Microsoft Word ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ

D:\OneDrive – Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022
Khachapon Thonglert17/08/2022Dr.Patarasri Inkhao
ประชาสัหลักสูตรSuthipong Ampha22/08/2022Suthipong Ampha
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียน ฝางชนูSuthipong Ampha23/08/2022Suthipong Ampha
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรSuthipong Ampha23/08/2022Suthipong Ampha, Phusatchi Kantabupha
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรSuthipong Ampha23/08/2022Suthipong Ampha
ประชุมกลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินKanokwan Kadeedang 24/08/2022Chalitda Waripinturuk, Phichaya Maneerat, Kanokwan Kadeedang
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเรียนรู้การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศด้วยอากาศยาน โดยคุณสุพัชร ดำเกิงธรรมและทีมงาน พยาบาลวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ จาก PROMED AMBULANCE & SERVICE


https://livecmruac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/inter_cmru_ac_th/EvoLBtWNpBREjvZ7tVnEnmgBG708SMmdUGgcCJd_YOwaig?e=hocgR2
Kittipat Chaoprom24/08/2022Kittipat Chaoprom
ประชุมกรรมการประจำ 8/2565

https://livecmruac-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/inter_cmru_ac_th/Documents/Photos/2022?csf=1&web=1&e=bOADn6
Khachapon Thonglert25/08/2022Assistant Profesor Dr. Anuwat Srikaew, Phusatchi Kantabupha, Kamonwan Sangseekaew, Jittikhun Niyomsiri, Panupong Intawong, Chaiyapattarasurawong Wongla, Kaninnaworathan Chairob, Sasipha Mahadilok, Kanokwan Kadeedang, Khachapon Thonglert, Thanyalak Kandee
กิจกรรมเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านน้านนา นักศึกษา TBC 65Pattarapong Rueankamma01/09/2022Chidthinut Khomphangchan, Pattarapong Rueankamma
กิจกรรม Open House & International Day 2022

D:\OneDrive – Chiang Mai Rajabhat University\Photos\2022
https://livecmruac-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/inter_cmru_ac_th/Documents/Photos/2022/20220831OpenHouseInterDay2022?csf=1&web=1&e=oWWmAv
Khachapon Thonglert31/08/2022
กลั่นกรองหลักสูตร ฯ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
Kaninnaworathan Chairob24/08/2022Phusatchi Kantabupha, Pharsinee Luangvisethgul, Kaninnaworathan Chairob
เข้าร่วมฝึกอบรมจากหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่Phimonphun Somboonchai27/08/2022Phimonphun Somboonchai, Pattaraphon Suwannapool
งานกลไกSuthipong Ampha09/09/2022Phusatchi Kantabupha, Thanyalak Kumprom, Tanangkorn Tanyakornpisit, Sasipha Mahadilok, Khachapon Thonglert, Thanyalak Kandee, Phimonphun Somboonchai, Chaiyapattarasurawong Wongla, Assistant Profesor Dr. Anuwat Srikaew, Kamonwan Sangseekaew
65 PR รร ลอง จ.แพร่Suthipong Ampha12/09/2022Suthipong Ampha
65 PRSuthipong Ampha12/09/2022Suthipong Ampha
ปชสSuthipong Ampha13/09/2022Suthipong Ampha
รร น่านนคร น่านSuthipong Ampha13/09/2022Suthipong Ampha
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการท่องเที่ยว เข้าศกษาดูงานและรับฟังการบบรรยายรับความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ภายใต้รานวิชา ธุรกิจสายการบินKittipat Chaoprom19/09/2022Kittipat Chaoprom, Kanokwan Kadeedang
โรงเรียนปรินซ์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินKittipat Chaoprom07/09/2022Kanokwan Kadeedang, Kittipat Chaoprom, Chalitda Waripinturuk
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมุนษยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบินKittipat Chaoprom19/09/2022Kanokwan Kadeedang, Kittipat Chaoprom
ประชุมกรรมการประจำ 9/2565Khachapon Thonglert22/09/2022Assistant Profesor Dr. Anuwat Srikaew, Phusatchi Kantabupha, Kamonwan Sangseekaew, Jittikhun Niyomsiri, Panupong Intawong, Chaiyapattarasurawong Wongla, Kaninnaworathan Chairob, Kanokwan Kadeedang, Tunyanusorn Suphasa, Khachapon Thonglert, Sasipha Mahadilok, Thanyalak Kandee
นักศึกษา EIC เข้าร่วมพิธีเปิดรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร(OFFICE) Khachapon Thonglert30/09/2022
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ทีม ชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย
Miss Athidtaya Geawchai 64628379
Miss Oraphin Bowornratkornkul 64628335
Miss Naladpon Sae Jow 64628331
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคลิป VDO ภาษาจีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศโทย
และทีม ชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย
Ms. Pornsiri Phaethong 65628421
Mr. Peeraphat Arunnoy 65628398
Miss Yanisa Wongsuphacharoen 65628430
ได้รับรางวัลชมเชย ในครั้งนี้ด้วย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม นี้ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร..
โดยในการแข่งขันปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมมากกว่า 1500 คน จากทั่วประเทศไทย
นี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลภาคภูมิใจของวิทยาลัยนานาชาติเรา
(OFFICE) Khachapon Thonglert01/10/2022(BC) Kittirat Pottraitip, (BC) Chaiyapattarasurawong Wongla
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ออนไลน์ในงาน
International College x CMRU Education Expo 2023
แนะนำศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มาทำความรู้จักวิทยาลัยนานาชาติกัน
วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในหลักสูตร
• การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
• การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
• ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
• ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
• ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
(OFFICE) Khachapon Thonglert01/10/2022(TBC) Phusatchi Kantabupha, (OFFICE) Khachapon Thonglert, (OFFICE) Kittipat Chaoprom, (OFFICE) Pattarapong Rueankamma, (OFFICE) Thanyalak Kandee, (OFFICE) Suthipong Ampha, (OFFICE) Phimonphun Somboonchai, (OFFICE) Sasipha Mahadilok
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 (62) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแรม และเรียนรู้เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร จากวิทยากรของโรงแรงแชงกรีล่า เชียงใหม่(OFFICE) Kittipat Chaoprom30/09/2022(ABM) Kanokwan Kadeedang, (ABM) Lanliya Phraepanichawat, (ABM) Waranya La-ongsri, (IBM) Dr.Patarasri Inkhao, (OFFICE) Kittipat Chaoprom