งานวิจัย

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ และการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2565
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2566
Apply for a Postdoctoral Junior Leader Incoming Fellowship
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE