แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา

ให้นักศึกษาดาวโหลดคำร้องทั่วไปจากเว็ปไซต์
วิทยาลัยนานาชาติ (https://www.inter.cmru.ac.th)


หรือสำนักทะเบียนและประมวลผล (https://www.academic.cmru.ac.th)


หรือสแกน QR Code นี้
English Version
Thai Version
ให้กรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้ครบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่ เหตุผลที่ลงทะเบียนไม่ทันประกอบ
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ เซ็นต์รับรองอนุญาตให้ลงทะเบียน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นต์รับรอง
นำส่งคำร้องที่สำนักทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 12 กันยายน 2565

Announcement ลิงค์รูปภาพ