ลงเวลาทำงานวันที่ 29 November 2022

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่

เวลาเข้า

เวลาออก

นักศึกษา

28 November 2022
12:59:52
16:35:54
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
24 November 2022
8:47:16
11:51:42
นางสาวชลฎา พงศกรธร
22 November 2022
12:11:08
15:34:02
นางสาวชลฎา พงศกรธร
21 November 2022
13:18:01
บัญฑิตา ทายะ
21 November 2022
13:14:07
16:51:02
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
21 November 2022
12:43:22
15:13:31
นางสาวชลฎา พงศกรธร
18 November 2022
11:17:31
14:56:37
นางสาวชลฎา พงศกรธร
16 November 2022
12:12:55
17:08:52
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน
11 November 2022
13:00:43
18:00:00
บัญฑิตา ทายะ
11 November 2022
13:00:31
17:18:09
นายทรงวุฒิ เกสรีกังวาน