บุคลากรสายสนับสนุน

ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ภัทรพร สุวรรณพูล
ภัทรพร สุวรรณพูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์
ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศิภา มหาดิลก
ศศิภา มหาดิลก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย
พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย

นักวิชาการพัสดุ

สุทธิพงษ์ อำภา-2
สุทธิพงษ์ อำภา

นักวิชาการศึกษา

คชาพล ทองเลิศ
คชาพล ทองเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภัทรพงษ์ เรือนคำมา
ภัทรพงษ์ เรือนคำมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ธัญลักษณ์ การดี
ธัญลักษณ์ การดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กิตติพัฒน์ ชาวพรหม
กิตติพัฒน์ ชาวพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป