Search
Close this search box.

บุคลากรสายสนับสนุน

รูปคิดยัคี 1 นิ้ว
ภัทรพร สุวรรณพูล

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี


ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์
ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศิภา มหาดิลก
ศศิภา มหาดิลก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย
พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย

นักวิชาการพัสดุ

สุทธิพงษ์ อำภา-2
สุทธิพงษ์ อำภา

นักวิชาการศึกษา

ภัทรพงษ์ เรือนคำมา
ภัทรพงษ์ เรือนคำมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ธัญลักษณ์ การดี
ธัญลักษณ์ การดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กิตติพัฒน์ ชาวพรหม
กิตติพัฒน์ ชาวพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

215A5785
ณัฐพนธ์ จอมแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Announcement ลิงค์รูปภาพ