ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบรับตรง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
(International College, CMRU Admission 2020)

กรอกใบสมัครออนไลน์ (Online Application Form)

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย วิทยาลัยนานาชาติ

- In accordance with the Admission Criteria of the Higher Education Office and / or Undergraduate Study Regulations of Chiang Mai Rajabhat University in 2014. and / or International College, Chiang Mai Rajabhat University admission criteria