International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี คุณสุทธิพงษ์ อำภา นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต่างๆ ของสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้ง ยังได้เปิดห้องปฏิบัติการทางด้านการบินจำลอง Aircraft Cabin Mock up เข้าชม โดยมี นายกิตติพัฒน์ ชาวพรหม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ในครั้งนี้ด้วยครับ

x
Announcement
x
Announcement