International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า ประธานหลังสูตรภาษาจีนธุรกิจ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมให้การตอนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า น้อง ๆ ได้แบ่งกลุ่มเข้าฐานร่วมทำกิจกรรม กับพี่ ๆ จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้งยังได้เข้าชมห้องปฏิบัติการทางก้านการบิน (CMR Terminal) ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีนายกิตติพัฒน์ ชาวพรหม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ฯ ร่วมให้ความรู้ กิจกรรมช่วงบ่าย น้อง ๆ ได้ไปนั้งรถราง เขียว ชม เมือง เที่ยวชมเมืองเก่าเชียงใหม่ และ ชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ทั้งสนุก ได้ความรู้ และได้ขอที่ระลึกเล็กน้อยๆ กลับบ้านด้วย

x
Announcement
x
Announcement