International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมให้การตอนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีพี่ ๆ จากสาขาวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกินชจนานาชาติ และปิดท้ายด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ที่ได้พลัดกันเข้าให้ความรู้แชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับน้อง ๆ ในครั้งนี้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ยังได้เปิดห้องปฏิบัติการทางด้านการบินจำลอง Aircraft Cabin Mock up ให้น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าชมพร้อมทั้งรับของที่ระลึกติดมือกลับบ้านด้วย

x
Announcement
x
Announcement