International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีประดับอินทรธนู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 63-64 ที่ได้รับการเลื่อนชั้นและได้รับการประดับอินทรธนูและประดับปีกABM โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทบาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชืนชม คณบดีวิทยาลับนานาชาติ และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ประดับอินทรธนูให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการธรุกิจการบิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

x
Announcement
x
Announcement