International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินัน ชื่นชม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของวิทยาลัยนานชาติ ร่วมพิธีรับมอบพานไหว้ครูและร่วมผูกข้อมือให้กับนักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล

x
Announcement
x
Announcement