ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2564

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2564
ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2564

ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2564

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่