International College, Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

ด้วยวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ สังกัดสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงออกประกาศเพื่อดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราวไว้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

พนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ (รับผิดชอบงานโครงการแลกเปลี่ยน ตามความร่วมมือและงานหลักสูตรระยะสั้น) สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง
พนักงานชั่วคราว ๑๒,๐๐๐ บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฯสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายนี้

ไฟล์ปประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ.pdf

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่ รายละเอียด สถานที่
บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2567 รับสมัคร

1.ยื่นใบสมัคร : สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7  อาคาร 90 ปี
2.Online : www.inter.cmru.ac.th/application-for-employment

(มีค่าธรรมเนียมการคัดเลือก คนละ 200 บาท)

19 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ www.inter.cmru.ac.th
26 มิถุนายน 2567 (แก้ไข) สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 7  วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 90 ปี
27 มิถุนายน 2567 ประกาศผลการคัดเลือก www.inter.cmru.ac.th
1 กรกฏาคม 2567 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการ ชั้น 7 วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 90 ปี
x
Announcement
x
Announcement