ผู้บริหาร

suthinan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

คณบดี

Kwanjai Kitchalarat
ผศ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภุสัสชิ กันทะบุผา
อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กมลวัน สังสีแก้ว
อ.กมลวัน สังสีแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จิตติคุณ นิยมสิริ
ผศ.จิตติคุณ นิยมสิริ

ผู้ช่วยคณบดี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy