International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวด Ambassador 2023 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าชมการประกวดอย่างคึกคัก กิจกรรมประกวด Ambassador เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ที่สนใจได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติทำหน้าที่เป็นทูตกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเป็นเกียรติสวมสายสะพายและมอบรางวัล ให้ผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดาวประจำวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ นายธวัช มณีมัจฉา จากสาขาการจัดการธุรกิจการบิน รางวัลเดือนประจำวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่นางสาวอภัสรา แซ่ลี้ สาขาการจัดการธุรกิจนานาชาติ และรางวัลควีน LGBT ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นของนายพัชรพล หมื่นเทพ จากสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลทูตกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกคนครับ

x
Announcement
x
Announcement