International College, Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เพลิน” ให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยในภาคเช้าน้อง ๆ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รู้จักเพื่อนๆของสาขาตนเอง ต่อมาในภาบ่ายเด็กๆทุกสาขาได้ร่วมกันแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ ฝึกทักษะการใช้ภาษา และการสื่อสารกันภายในทีม โดยมีทีมอาจารย์และวิทยากรชาวต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้กับน้องๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยนานาชาติ ก่อนกลับเด็กยังได้รับกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

We play and learn with “PLEARN” Activities.

x
Announcement
x
Announcement