บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมรอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากร

8 April 2022

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมรอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting