Search
Close this search box.

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา

25 August 2022
 1. ให้นักศึกษาดาวโหลดคำร้องทั่วไปจากเว็ปไซต์
  • วิทยาลัยนานาชาติ (https://www.inter.cmru.ac.th)

  • หรือสำนักทะเบียนและประมวลผล (https://www.academic.cmru.ac.th)

  • หรือสแกน QR Code นี้
   English Version
   Thai Version
 2. ให้กรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้ครบ รหัสวิชา ชื่อวิชา หมู่ เหตุผลที่ลงทะเบียนไม่ทันประกอบ
 3. ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ เซ็นต์รับรองอนุญาตให้ลงทะเบียน
 4. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นต์รับรอง
 5. นำส่งคำร้องที่สำนักทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 12 กันยายน 2565
Announcement ลิงค์รูปภาพ