หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

กนกวรรณ กะดีแดง
อ.กนกวรรณ กะดีแดง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์
อ.ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์

อาจารย์

พิชญา มณีรัตน์
อ.พิชญา มณีรัตน์

อาจารย์

วรัญญา ละอองศรี
อ.วรัญญา ละอองศรี

อาจารย์

ชาลิตดา
อ.ชลิตดา วาริพินทุรักษ์

อาจารย์

Rowena
Dr.Rowena C.Alcoba

อาจารย์