หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า
อ.ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา

อาจารย์

กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
อ.กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์

อาจารย์

พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล
อ.พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล

อาจารย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy