Search
Close this search box.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า
อ.ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า

อาจารย์

ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
อ.กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์

อาจารย์

พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล
อ.พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล

อาจารย์

aj.kaning
อ.ดร.กมลชนก โตสงวน

อาจารย์

Announcement ลิงค์รูปภาพ