หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า
อ.ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
อ.ตุลยนุสรญ์ สุภาษา

อาจารย์

กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
อ.กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์

อาจารย์

พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล
อ.พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล

อาจารย์