หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ธัญลักษณ์ คำพรหม
อ.ธัญลักษณ์ คำพรหม

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กมลวัน สังสีแก้ว
อ.กมลวัน สังสีแก้ว

อาจารย์

ณัฎฐา ศศิธร
อ.ณัฎฐา ศศิธร

อาจารย์

อนุสรา ศิริมงคล
อ.อนุสรา ศิริมงคล

อาจารย์

ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์
อ.ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์

อาจารย์

วีรวัส
อ.วีรวัส เลิศรมยานันท์

อาจารย์

Asnawi
Mr.Asnawi

อาจารย์

Leah
Leah Herrera Palaypayon

อาจารย์