Search
Close this search box.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ธัญลักษณ์ คำพรหม
อ.ธัญลักษณ์ คำพรหม

อาจารย์

กมลวัน สังสีแก้ว
อ.กมลวัน สังสีแก้ว

อาจารย์

ณัฎฐา ศศิธร
อ.ณัฎฐา ศศิธร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

อนุสรา ศิริมงคล
อ.อนุสรา ศิริมงคล

อาจารย์

ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์
อ.ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์

อาจารย์

วีรวัส
อ.วีรวัส เลิศรมยานันท์

อาจารย์

Announcement ลิงค์รูปภาพ