Search
Close this search box.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

aj.avi
Mr.Avi

อาจารย์

aj.haroi
Mr.Haroi

อาจารย์

ภัทรศรี อินทร์ขาว
อ.ดร.ภัทรศรี อินทร์ขาว

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

จิตติคุณ นิยมสิริ
ผศ.จิตติคุณ นิยมสิริ

อาจารย์

สุทธามณี ธนะบุญเรือง
อ.สุทธามณี ธนะบุญเรือง

อาจารย์

แวววรรณ ละอองศรี
อ.แวววรรณ ละอองศรี

อาจารย์

Paveena
ปวีณา แดงรุฬห์

อาจารย์

Announcement ลิงค์รูปภาพ