หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภัทรศรี อินทร์ขาว
อ.ดร.ภัทรศรี อินทร์ขาว

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

จิตติคุณ นิยมสิริ
อ.จิตติคุณ นิยมสิริ

อาจารย์

สุทธามณี ธนะบุญเรือง
อ.สุทธามณี ธนะบุญเรือง

อาจารย์

ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล
อ.ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล

อาจารย์

แวววรรณ ละอองศรี
อ.แวววรรณ ละอองศรี

อาจารย์

ฟิลลิปป์ ไฟร์เบิร์ก
Mr.Phillip Y Freiberg

อาจารย์