หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภัทรศรี อินทร์ขาว
อ.ดร.ภัทรศรี อินทร์ขาว

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

จิตติคุณ นิยมสิริ
ผศ.จิตติคุณ นิยมสิริ

อาจารย์

สุทธามณี ธนะบุญเรือง
อ.สุทธามณี ธนะบุญเรือง

อาจารย์

ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล
อ.ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล

อาจารย์

แวววรรณ ละอองศรี
อ.แวววรรณ ละอองศรี

อาจารย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy