Search
Close this search box.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณินวรธันญ์ ไชยรบ
อ.คณินวรธันญ์ ไชยรบ

อาจารย์

ภุสัสชิ กันทะบุผา
อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา

อาจารย์

ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล
อ.ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์
อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์

อาจารย์

Qingya Li
Dr.Qingya Li

อาจารย์

เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ
อ.เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ

ลาศึกษาต่อ

Announcement ลิงค์รูปภาพ