หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณินวรธันญ์ ไชยรบ
อ.คณินวรธันญ์ ไชยรบ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ภุสัสชิ กันทะบุผา
อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา

อาจารย์

ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์
อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์

อาจารย์

Qingya Li
Dr.Qingya Li

อาจารย์

เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ
อ.เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ

ลาศึกษาต่อ