รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 / Scholarship for International College Students 2022

17 October 2022

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จำนวน 50 ทุน โดยนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถยื่นเอกสารสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4
  • เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีผลการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำหนดการ
  • 17 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร
  • 5 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  • 9 พฤศจิกายน 2565 สัมภาษณ์
  • 11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
  • 16 พฤศจิกายน 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา
 3. ช่องทางการสมัคร
  • รับใบสมัคร ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ชั้น 7 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.inter.cmru.ac.th
  • ส่งใบสมัคร ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ชั้น 7 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. เอกสารประกอบการขอรับทุน
  • ใบสมัครและเอกสารแนบท้าย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  • ผลการเรียนสะสม (GPAX) จากระบบบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)