รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ NCUT, Taiwan / Exchange Program at NCUT, Taiwan

23 November 2022
Poster

รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ National Chin-Yi University of Technology, Taiwan เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2566 – มิถุนายน 2566 (2023 Spring Semester)

โดยกำหนดจำนวนนักศึกษาดังต่อไปนี้

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 8 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ จำนวนไม่เกิน 8 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนไม่เกิน 8 คน

นักศึกษาทีไ่ด้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย

โดยนักศึกษาจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้เอง

 • ค่าหอพักประมาณ 3,000 ดอลล่าใต้หวัน (NTD) (ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าประกันสุขภาพในใต้หวัน ประมาณ 600 ดอลล่าใต้หวัน (NTD) ต่อเดือน
 • ค่าทำบัตรนักศึกษา 60 ดอลล่าใต้หวัน (NTD)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1 ดอลล่าใต้หวัน = 1.16 บาท (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

สามารถติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ พี่โอ๋ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี

เอกสารที่ต้องยื่นสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัคร โดยการกรอกแบบพิมพ์เท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ประวัติส่วนตัว (CV) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ฉบับ (สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 บาท)
 • ใบรับรองผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ฉบับ (สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล 100 บาท)
 • ใบรองรับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • จดหมายแนะนำฉบับภาษาอังกฤษ (Recommendation Letter) จากหัวหน้าสาขาวิชาหรือคณบดี จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน จำนวน 1 ฉบับ
 • แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร (ดังเอกสารแนบ) จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Exchange Program at National Chin-Yi University of Technology, Taiwan

Recruitment of exchange students at National Chin-Yi University of Technology, Taiwan for 1 semester from February 2023 to June 2023. (Spring Semester)

The number of students is as follows:

 • Faculty of Humanities and Social Sciences 8 people
 • Faculty of Management Science 8 people
 • International College 8 people

Applicants will be exempted from tuition fees and Funded by the university.

which will be responsible for the following expenses:

 • Dormitory fee is approximately 3,000 Taiwan dollars (NTD) (excluding utilities)
 • Round trip air ticket
 • Visa fee
 • Health insurance in Taiwan is about 600 Taiwan dollars (NTD) per month.
 • Student ID card fee 60 Taiwan dollars (NTD)
 • Health and accident insurance fee
 • The other expenses

1 Taiwan dollar = 1.16 baht (as of November 23, 2022)

You can contact to submit documents at P’Ao, at International College, 7th Floor, 90th years building

Documents to be submitted are as follows:

 • Application form by computer filling out the form only
 • Personal information (CV)
 • Copy of the passport
 • Student certificate (English version) (available from the office of the registrar, 50 Baht)
 • Transcript (English version) (available from the office of the registrar, 100 Baht)
 • Copy of the English proficiency certificate (if any)
 • Copy the recommendation letter from the head of the program or dean.
 • Copy of the vaccination certificate
 • Copy of the application document checklist (see appendix)

Documents

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy