ประกาศรายชื่อนักศึกษารอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)

24 July 2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษารอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ

ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

(สัมภาษณ์วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)

English for International Communication Program                                                                         13 Students

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อารสื่อสารระหว่างประเทศ                                                                                จำนวน 13 คน

NoStudent IDName
166628667นางสาวอภิกษณาชฎาสอาด
266628668นางสาวธีรณฎาเกศสาลี
366628669นางสาวปาณิสราสุภาอินทร์
466628670นายปฏิภาณธีรกานต์กูล
566628671นางสาวเพ็ญพิชาสุมนวิวัฒน์
666628672MrYe Yint Htoo 
766628673MissWeiDu
866628674MrSolomon Htoo 
966628675MrSan Tun Naing 
1066628676MrMaunh Pyit Phyo 
1166628677MrLazing Brang  Nu Awng 
1266628678MissJialinLi
1366628679MissWanqiSu

International Business Management Program                                                                               9 Students

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ                                                                                                   จำนวน 9 คน

NoStudent IDName
166628242นายวีรชัยอัครญาณวัฒน์
266628243นางสาวปราณปรียาจิตรกล้า
366628244นายชยพรเซียะ
466628245MissZin Nyein Aye 
566628246MrYan Min Phuang 
666628247MissSein Mya Thway Phyu 
766628248MrSai Than Zaw Htike 
866628249MrSai Lu 
966628250MrChhaymengChan

Aviation Business Management Program                                                                                3 Students

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน                                                                                                 จำนวน 3 คน

NoStudent IDName
166628143นางสาวอิสริยาภรณ์ผดาศรี
266628144นางสาวชลธิชาคงเรือง
366628145MissCaiyiYang

Business Chinese Program                                                                                                     11 Students

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                                                                            จำนวน 11 คน

NoStudent IDName
166628401นางสาวสุภาภรณ์แซ่หยี
266628402นายศุภณัฐไชยชนะ
366628403นางสาวพรไพรรินทร์ ใจเดช
466628404นายณัฐภัทรแซ่สมหวัง
566628405นางสาวณัชชาแซ่เกา
666628406นางสาวกิตติมาศตพรพานิช
766628407นางสาวกิตติกาศตพรพานิช
866628408นางสาวกนกอรแซ่เอี่ยง
966628409นางสาวเบญญาภาชัยรังษี
1066628410MrYanggangHao
1166628411MissGuilinBao

Thai for Business Communication Program                                                                              8 Students

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                                                                                     จำนวน 8 คน

NoStudent IDName
166628509MrYixuanLong
266628510MrYiLiao
366628511MrWenhanYan
466628512MissRuonanDuan
566628514MissLingyanWang
666628515MrJr-RongLin
766628516MissJiaruiXu
866628517MrJianLiao


นักศึกษายืนยันสถานะการเป็นนักศึกษา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับวันที่กิจกรรมสถานที่
124 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 บันทึกประวัติส่วนตัวhttp://reg.cmru.ac.th
224 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
31 – 4 สิงหาคม 2566 ส่งเอกสารรายงานตัวทางอีเมล์ หรือ ทางไปรษณีย์
41 – 4 สิงหาคม 2566 ดำเนินการออกเอกสาวีซ่าให้นักศึกษาชาวต่างชาติวิทยาลัยนานาชาติ

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. สำหรับนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาชาวต่างชาติที่อยู่ ณ ประเทศไทย นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบ และชำระได้ที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาหรือชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร
  2. สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ ณ ประเทศไทย กรุณาติดต่อ inter_admission@cmru.ac.th เพื่อรับข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างประเทศ


การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการรายงานตัว

บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา

  1. นักศึกษาให้เข้าสู่ระบบบันทึกทะเบียนประวัติที่ http://reg.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566  โดยกรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่านดังนี้

รหัสประจำตัว    :         รหัสนักศึกษา  

รหัสผ่าน           :         เลขบัตรประชาชน

2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบบันทึกประวัติให้ครบถ้วน

3.  ให้นักศึกษา ทำการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เท่านั้น  (ห้ามสวมชุดนักเรียนของสถาบันเดิม) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 k พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารสำหรับรายงานตัวจากระบบ

4. นำใบแจ้งชำระเงินที่พิมพ์จากข้อ 2 นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ณ ธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา 25 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566  ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

4.1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

                             – สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ      17,000 บาท

                             – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ                           17,000 บาท

                             – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน                              30,000 บาท

                             – สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                        20,000 บาท

                             – สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                  20,000 บาท

                         หมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 10,000 บาท

4.2. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย                                           1,000 บาท

4.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ                  2,500 บาท

5.  ส่งเอกสารรายงานตัวมายังวิทยาลัยนานาชาติ ทางอีเมล หรือ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566  พร้อมกับหลักฐานต่อไปนี้

(1)  แบบฟอร์มการรายงานตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ข้อ 2) จำนวน 1 ฉบับ

(2)  สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน  *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*

(4)  สำเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  2 ฉบับ

(5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

(6) ใบแจ้งชำระเงินที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว เรียบร้อยแล้ว (จากข้อ 4)

ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300” หรือทาง อีเมล inter_admission@cmru.ac.th (เอกสารที่ส่งทางอีเมล จะต้องเป็นไฟล์สแกน .pdf เท่านั้น)

          หากต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 053-885983 หรือ 062-3104912

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy