ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน