คณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำรหับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM

28 April 2022

คณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำรหับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM เมื่อวันที่ 25 – 28 เมษษยน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting