Search
Close this search box.

คณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเข้าอบรมออนไลน์เรื่อง หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

22 May 2022

คณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเข้าอบรมออนไลน์เรื่อง หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

Announcement ลิงค์รูปภาพ