Search
Close this search box.

ประกาศรายชื่อนักศึกษารอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

27 July 2022
CMRU-8574

Aviation Business Management Program 4 Students

NoStudent IDName
165628046Miss Aye Chan Phyu
265628047Miss Nan Khin Khin Wai
365628048Mr Xiang  Li
465628049Miss Isariya Buddtawong

International Business Management Program 23 Students

NoStudent IDName
165628221Miss Aye Mon Mon Zin
265628222Miss Haishan Zhao
365628223Miss Honey Win
465628224Miss Naw Mu Aye
565628225Miss Naw Phaw Tar Su
665628226Miss Ruishan  Zhang
765628227Miss Tang Ji
865628228Miss Zhuoma  Qilin
965628229Mr Defu  Men
1065628230Mr Junzhong  Luo
1165628231Mr Liang  Dong
1265628232Mr Roi Vincent Panahon  Roda
1365628233Mr Sai Kal Lyan 
1465628234Mr Sai Seng Aung Maing
1565628235Mr Saw Kyaw San Htay
1665628236Mr Stepan  Chubenko
1765628237Mr Tianci Wang
1865628238Mr Wenjie Zhou
1965628239Mr Wohan  Yan
2065628240Mr Xirong  Liu
2165628241Mr Yicheng  Pu
2265628242Mr Zhengyu  Zhang
2365628243Miss Kanyapatch Udomchaipattanasin

English for International Communication Program 15 Students

NoStudent IDName
165628643Miss Aye Aye Myint
265628648Miss Lingyan  Wang
365628649Miss Shanying  Chen
465628652Miss Xiaohong  Bai
565628661Mr Jun   Liu
665628664Mr Sai Hark Noom
765628665Mr Sai Naw Wann
865628668Mr Yantao Zhang
965628669Mr Yuhan Li
1065628670Miss Jiratchaya Supap
1165628676Miss  Pornnapa  Champakesasi
1265628679Miss Peerapon Nuanma
1365628682Mr Thiti  Boonchoen
1465628688Mr Wit Phichai Chomchinda
1565628691Mr Sutat

Business Chinese Program 5 Students

NoStudent IDName
165628419Miss Nang Mwe Hleng 
265628430Miss Yanisa Wongsuphajaroen
365628431Mr Thathep  Tami
465628432Mr Tawin Yencham
565628433Mr Adthawit Promphummarin

Thai for Business Communication Program 9 Students

NoStudent IDName
165628506Miss Siyao  Liu
265628507Miss Wenqing  Xi
365628508Miss Yixuan Di
465628509Miss Yuqing  Chen
565628510Miss Zhou Hui
665628511Mr Dingqi  Chen
765628512Mr Hongyu  Zhang
865628513Mr Jiaheng  Li
965628514Mr Qixing Liao

นักศึกษายืนยันสถานะการเป็นนักศึกษา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับวันที่กิจกรรมสถานที่
127 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 บันทึกประวัติส่วนตัวhttp://reg.cmru.ac.th
227 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
327 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ส่งเอกสารรายงานตัวทางอีเมล์ หรือ ทางไปรษณีย์

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. สำหรับนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาชาวต่างชาติที่อยู่ ณ ประเทศไทย นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจากระบบ และชำระได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
 2. สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ ณ ประเทศไทย กรุณาติดต่อ inter_admission@cmru.ac.th เพื่อรับข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างประเทศ

การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรายงานตัว

บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา

 1. นักศึกษาให้เข้าสู่ระบบบันทึกทะเบียนประวัติที่ http://reg.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565  โดยกรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่านดังนี้
  รหัสประจำตัว: รหัสนักศึกษา
  รหัสผ่าน: เลขบัตรประชาชน
 2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบบันทึกประวัติให้ครบถ้วน
 3. ให้นักศึกษา ทำการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เท่านั้น  (ห้ามสวมชุดนักเรียนของสถาบันเดิม) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 k พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารสำหรับรายงานตัวจากระบบ
 4. นำใบแจ้งชำระเงินที่พิมพ์จากข้อ 2 นำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ณ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565  ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 17,000 บาท
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ 17,000 บาท
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 30,000 บาท
   • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 20,000 บาท
   • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 20,000 บาท
   • หมายเหตุ นักศึกษาต่างชาติชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 10,000 บาท
  2. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ 2,500 บาท
  4. ส่งเอกสารรายงานตัวมายังวิทยาลัยนานาชาติ ทางอีเมล หรือ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565  พร้อมกับหลักฐานต่อไปนี้
   • แบบฟอร์มการรายงานตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (ข้อ 2) จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ (หมายเหตุ คำนำหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน  *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*)
   • สำเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  2 ฉบับ
   • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
   • ใบแจ้งชำระเงินที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว เรียบร้อยแล้ว (จากข้อ 4)

ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300”

หรือทาง อีเมล inter@cmru.ac.th (เอกสารที่ส่งทางอีเมล จะต้องเป็นไฟล์สแกน .pdf เท่านั้น)

หากต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 0 5388 5983 หรือ 06 2310 4912

Announcement ลิงค์รูปภาพ