สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach (การใช้วิธี Design Thinking ในการสอนในชั้นเรียน)

Date Post : 1/10/2562
Views : 71

File Attached :

แสดงความคิดเห็น