วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี

Date Post : 19/10/2562
Views : 776

เชิญน้องๆนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดทักษะภาษาต่างประเทศและการจัดการธุรกิจ เนื่องในวัน

วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี

“10 ปี แห่งการพัฒนามุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชิญร่วมกิจกรรมและการประกวด

- การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community) ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> รายละเอียดเพิ่มเติม
- การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน ณ ห้อง 29033 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> รายละเอียดเพิ่มเติม
- การประกวดคลิปวิดีโอแนะนำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของ นักศึกษาต่างชาติ ณ ห้อง 29035 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> รายละเอียดเพิ่มเติม
- การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> รายละเอียดเพิ่มเติม
- การประกวดการสร้างเพจเฟซบุ๊กผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้อง 29031 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

- การประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ “IC 10th Anniversary Music Talent” ณ ลานหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ >> รายละเอียดเพิ่มเติม

- การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Let’s Explore the World” ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการบิน ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
- การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ The Power of Languages” โดย คุณชานน สันตินธรกุล นักแสดงและพิธีกร
- การแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ณ ลานหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

กำหนดการ

08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09.00 – 09.15 น.        กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09.15 – 09.30 น.        การแสดงพิธีเปิด

09.30 – 12.00 น.        การแข่งขันทักษะภาษาและธุรกิจ และการบรรยายพิเศษ (ตามสถานที่ที่กำหนดไว้)

-  การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community) ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-  การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน ณ ห้อง 29033 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-  การประกวดคลิปวิดีโอแนะนำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของ นักศึกษาต่างชาติ ณ ห้อง 29035 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-  การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-  การประกวดการสร้างเพจเฟซบุ๊กผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้อง 29031 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Let’s Explore the World” ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการบิน ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.30 – 14.00 น.        กิจกรรมตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกจากงานสถาปนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี

14.00 – 15.00 น.        การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ The Power of Languages” โดย คุณชานน สันตินธรกุล นักแสดงและพิธีกร

15.00 – 16.00 น.        มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

16.00 – 19.30 น.        การประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ “IC 10th Anniversary Music Talent” ณ ลานหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

20.00 – 20.30 น.        มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ

20.30 – 21.00 น.        การแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

 


แสดงความคิดเห็น