วิทยาลัยนานาชาติ ตอนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (Ambassador Bilingual School)

16 September 2020
วิทยาลัยนานาชาติ ตอนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (Ambassador Bilingual School)

วิทยาลัยนานาชาติ ตอนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (Ambassador Bilingual School) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการบิน ชั้น 2 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่