Airport Inspection 3rd year students Topic : Safety and Security in Aviation Business

5 February 2021
1-3

กิจกรรม Airport Inspection ในหัวข้อ “ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในธุรกิจการบิน”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่