อว 0612.12.02/051
ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะที่ 1 และขออนุญาตเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งวดที่ 2
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
Dr.Rowena C.Alcoba
4 October 2022
อว 0612.12.02/050
ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ระยะที่ 1 และขออนุญาตเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งวดที่ 2
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
Waewwan La-ongsri
4 October 2022
อว 0612.12.01/141
ขออนุญาตขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
สำนักงาน
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12/315
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
หนังสือออกภายนอก
Chalitda Waripinturuk
3 October 2022
อว 0612.12/314
ขออนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สถานีขนส่งอาเขต 3)
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
3 October 2022
อว 0612.12/313
ขออนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปรัสบการณ์วิชาชีพ (The Planets Restayrant)
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
3 October 2022
อว 0612.12/312
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
หนังสือออกภายนอก
Waranya La-ongsri
3 October 2022
อว 0612.12.01/140
ขออนุมัติงบประมาณ
สำนักงาน
Phusatchi Kantabupha
3 October 2022
อว 0612.12/311
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
หนังสือออกภายนอก
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12/310
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
หนังสือออกภายนอก
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12/309
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
หนังสือออกภายนอก
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12/308
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
หนังสือออกภายนอก
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12.01/139
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ
สำนักงาน
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12.01/138
ขออนุมัติงบประมาณ (กก.ประจำ วนช. 10/2565)
สำนักงาน
Thanyalak Kandee
3 October 2022
อว 0612.12/307
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บ.รินคำกรุ๊ป)
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
30 September 2022
อว 0612.12/306
Request for internship (Trisara Phuket)
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
30 September 2022
อว 0612.12/305
Request for internship (Nokornpayap Interanional School)
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
30 September 2022
อว 0612.12/304
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Thai Air Asia)
หนังสือออกภายนอก
Tanangkorn Tanyakornpisit
30 September 2022
อว 0612.12.03/102
ขอเดินทางไปราชการ
การจัดการธุรกิจการบิน
Kanokwan Kadeedang
29 September 2022
อว 0612.12.01/137
ขอส่งข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น
สำนักงาน
Tunyanusorn Suphasa
28 September 2022